Fornybarsamfunnet der folk vil bo

7.000 boliger og et stort antall arbeidsplasser i regionens nye bydel.

Visjonen er klar. Dale blir fornybarsamfunnet der folk vil bo, sier Kolbjørn Jensen.

Dale blir en unik ny bydel og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt utstillingsvindu for det grønne skiftet. Et sted der folk ønsker å bo og arbeide. I dag presenteres planene, og om få år kan du sette deg i en gondol på Gausel stasjon og ta den 4-5 minutter lange turen over Gandsfjorden. Her tenkes det nytt om bolig, næring, energi, turisme og transport. 

Dale får alt det framtiden krever av et moderne, bærekraftig samfunn. Her skal mennesker bo og leve. De skal trives. Det skal være et mangfold av møteplasser, et urbant miljø samtidig som det er mulig å trekke seg tilbake. Gater, torg, parker, steder for sport og arrangementer. Det hele basert på bærekraftige løsninger.

Det er selskapet Dale Utvikling, eid av BR Industrier, som står bak satsingen etter at eiendommen ble kjøpt av Rogaland Fylkeskommune. Prosjektleder er arkitekt Kolbjørn Jensen, Link Arkitektur. Jensen har over 30 års erfaring med byutvikling og arkitektur i regionen, nasjonalt og internasjonalt, og karakteriserer Dale-prosjektet som unikt.

Eieren av området stiller seg i spissen for prosjektet, men Dale blir både et regionalt og nasjonalt løft hvor vi trenger engasjement fra mange viktige interessegrupper. Næringslivet, forskning og utvikling, de som allerede i dag ligger langt framme i forhold til bærekraft og ikke minst kommunene. Satsingen vil bidra til at regionen kan ta en nasjonal og internasjonal posisjon innen det grønne skiftet. I tiden framover håper vi på en god og kreativ diskusjon om hvordan vi kan løfte Dale mest mulig, sier Jensen.

Fornybarsamfunnet Dale blir selvsagt CO2-fritt. Området vil bli selvforsynt med energi, og har ambisjoner om å bruke egen vannkraft, forske på og utvikle ny produksjons- og lagringsteknologi, og bruke energi, enten den er basert på sol, vind, geo, bio eller vann.

Ved siden av å være bo- og arbeidssted vil Dale bli et enda viktigere utfarts- og rekreasjonssted for hele regionen. Området vil også i framtiden by på naturopplevelser og rekreasjon. I fjellene rundt tettstedet planlegges blant annet et stort antall små og enkle hytter hvor folk kan oppleve flott natur en kort tur fra byområdene på Nord-Jæren.

En nøkkel til utviklingen av Dale er effektiv og miljøriktig kommunikasjon inn og ut av området og en infrastruktur etablert tidligst mulig. En gondolbane mellom Gausel Stasjon på andre siden av Gandsfjorden og Dale vil knytte området til dobbeltsporet og bussveien, og sørge for effektiv transport. Banen, som vil ha en kapasitet på flere tusen passasjerer per time, vil kun bruke 4-5 minutt på turen over fjorden. Gondolen vil konsekvensutredes, og blir en del av reguleringsarbeidet for Dale som starter umiddelbart. Banen kan stå klar i løpet av 4-5 år, mener Kolbjørn Jensen som trekker fram viktigheten av godt samarbeid med blant annet både Sandnes og Stavanger kommuner i reguleringsarbeidet. På Stavangersiden vil de som bor og jobber på Dale parkere kjøretøy, og her vil de også kunne benytte planlagte service- og handelstilbud.

Det aktuelle området på Dale er vel 4500 hektar, og planlegges bygget ut med vel 7000 boliger. Det samlede gulvarealet blir cirka 800.000 kvadratmeter, fordelt på 700.000 kvadratmeter bolig og cirka 100.000 kvadratmeter næring. Drøyt 15.000 mennesker vil bo her, mens et betydelig antall mennesker vil jobbe i små og mellomstore bedrifter.

Utbyggingen vil kunne strekke seg over 15-20 år, men de første boligene kan stå ferdige allerede om vel tre års tid.

Byutviklere og arkitekter mener Dale har alt som skal til for å skape et unikt bomiljø. Området er et rom med fjellene som vegger og en åpen side mot fjorden. Det er vestvendt, solrikt og har et godt mikroklima. En del av området er Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Forholdene ligger godt til rette for dyrking av grønnsaker og frukt i profesjonell småskala, en type virksomhet som har stor oppmerksomhet i BR Industrier.

Daleveien, som knytter området til Sandnes sentrum, skal brukes til vare- og kollektivtransport, men vil ikke få en større samlet belastning enn i dag. Fornybarsamfunnet Dale vil bli bilfritt, selv om det vil bli bruk av ulike elkjøretøy som sykler og småbiler i området. I bebyggelsen vil det kun være 7-800 meter fra én ende til en annen, og derfor lett å ta seg fram.

Reguleringsarbeidet, som begynner nå, vil trolig ta et års tid. Det er mange detaljer som skal på plass, og det hele skal selvsagt behandles administrativt og politisk. Derfor er det vanskelig å være mer detaljert akkurat nå. Men, igjen: Visjonen er klar. Dale blir fornybarsamfunnet der folk vil bo, sier Kolbjørn Jensen.
 

For nærmere opplysninger, kontakt:
Kolbjørn Jensen, arkitekt og prosjektleder
Link Arkitektur, tlf. +47 901 09 901